Convocatòria de concurs de places de Professor Tutor- UNED La Seu d'Urgell

Curs acadèmic 2021-2022 - Places presencials al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell

 CALENDARI I PROCEDIMENT:

19 de febrer de 2021: Convocatòria del concurs de places per a professors tutors

Convocatòria de concurs de places presencials de Professor Tutor per al curs acadèmic 2021-2022 al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell: document de la convocatòria

Relació i característiques de les places: Annex I

Del 22 de febrer al 3 de març de 2021: Termini de presentació de sol·licituds

Els concursants aportaran la documentació en tres fitxers:

1. El 1r denominat:

"SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la sol·licitud signada en imprès normalitzat (Annex II).

2. El 2n denominat:

"CV_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum” amb el currículum vitae en imprès normalitzat i on s' inclourà una fotocòpia o còpia escanejada del títol i del suplement europeu o de la certificació acadèmica personal (Annex III).

3. El 3r denominat:

"DA_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la documentació acreditativa no inclosa a l'apartat anterior.

Els fitxers esmentats han d'estar necessàriament en format PDF i entre els tres, no poden sobrepassar els 20 MB de capacitat sense comprimir.

Els fitxers s'enviaran en un únic correu electrònic a la següent adreça: secretaria@seu-durgell.uned.es

Només s'admetrà un correu electrònic per concursant i plaça.

A l' "assumpte" del correu s'especificarà exclusivament: "Plaza núm. ¿? Convocatoria Plazas Profesores Tutores"

En el cas d'optar a més d'una plaça, es presentarà la documentació indicada pera a cada una de las places.

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Publicació: 10 de març de 2021

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

Plaça núm. 3

Plaça núm. 4

Plaça núm. 5

Termini per a esmenar o aportar els documents perceptius:

Del 15 al 26 de març de 2021

Relació definitiva de concursants admesos.

Publicació: 12 d'abril de 2021

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

Plaça núm. 3

Plaça núm. 4

Plaça núm. 5

Relació provisional dels concursants seleccionats

Publicació: abans del 27 de maig de 2021

Relació provisional de concursants seleccionats

Actes de les comissions de selecció:

Acta plaça núm. 1

Acta plaça núm. 2

Acta plaça núm. 3

Acta plaça núm. 4

Acta plaça núm. 5

Obertura del termini de reclamacions

Sol·licitud de reclamacions

Resolució de les reclamacions

Relació definitiva dels concursants seleccionats

Publicació, abans de l'1 d'octubre de 2021

Relació definitiva de concursants seleccionats