Convocatòria de concurs de places de Professor Tutor- UNED La Seu d'Urgell

Curs acadèmic 2022-2023 Places presencials al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell

26 de mayo de 2022: Publicación de Actas de las Comisiones de Selección

Acta plaza 1

Acta plaza 2

Acta plaza 3

Acta plaza 4

Acta plaza 5 CALENDARI I PROCEDIMENT:

 18 de febrer de 2022: Convocatòria del concurs de places per a professors tutors

Convocatòria de concurs de places presencials de Professor Tutor per al curs acadèmic 2022-2023 al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell:

- document de la convocatòria - calendari d'actuació

Relació i característiques de les places:

Annex I

Del 21 de febrer al 2 de març de 2022: Termini de presentació de sol·licituds

Els concursants aportaran la documentació en tres fitxers:

1. El 1r denominat:

"SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la sol·licitud signada en imprès normalitzat (Annex II).

2. El 2n denominat:

"CV_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum” amb el currículum vitae en imprès normalitzat i on s' inclourà una fotocòpia o còpia escanejada del títol i del suplement europeu o de la certificació acadèmica personal (Annex III).

3. El 3r denominat:

"DA_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la documentació acreditativa no inclosa a l'apartat anterior.

Els fitxers esmentats han d'estar necessàriament en format PDF i entre els tres, no poden sobrepassar els 20 MB de capacitat sense comprimir.

Els fitxers s'enviaran en un únic correu electrònic a la següent adreça: secretaria@seu-durgell.uned.es

Només s'admetrà un correu electrònic per concursant i plaça.

Al "assumpte" del correu s'especificarà exclusivament: "Plaza núm. ¿? Convocatoria Plazas Profesores Tutores"

En el cas d'optar a més d'una plaça, es presentarà la documentació indicada pera a cada una de las places.

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Publicació: 10 de març de 2022

Plaça Num. 1

Plaça Num. 2

Plaça Num. 3

Plaça Num. 4

Plaça Num. 5

Plaça Num. 6

Termini per a esmenar o aportar els documents perceptius:

Del 14 al 25 de març de 2022

30 de març de 2022: Relació definitiva de concursants:

Plaça Número 1

Plaça Número 2

Plaça Número 3

Plaça Número 4

Plaça Número 5

Plaça Número 6

Informe plaça número 6

26 de maig de 2022: Publicació d'Actas de les Comissions de Selecció

Acta plaça 1

Acta plaça 2

Acta plaça 3

Acta plaça 4

Acta plaça 5

Termini de reclamacions: 7 dies naturals des de publicació de les Actes de les Comissions

Sol·licitud de reclamació.